Вестник ToU
Педагогическая серия
search Найти
REASONS OF DEMOTIVATION AND ITS SOLUTIONS IN A PROCESS OF EFL TEACHING
Аннотация
This article dedicated to identify influencing factors of demotivation in a process of EFL teaching. We know that motivation is crucial in a process of education, because without motivation students’ interest to study would be lost. For this reason, we tried to find out effects of motivation and factors of demotivation that will be force of lower level of quality education. The reason of choosing this topic was that students start the process of English learning with motivation and participate activity to lessons but at the end of academic process we noticed that students interest lost and quality of education was lower than before and be a reason of demotivation. In this case, the goal of this study to clarify influencing forces of having demotivation and to offer solutions of them. To provide a research we have used case study method which helped us to identify the reason of demotivation and interview which help us to consider solutions of this case. Also provided deep-ended literature review work which help us to discover all information belonged to this study. At the end of this research we can find out solutions of to reduce demotivation of students by paying attention factors of demotivation in EFL learning process. Also we have suggested ICT (information-communication technology ) belonged applications and methods of EFL teaching that increases motivation students. We believe that this work will be beneficial for both learners and teachers that have a problem due to the motivation. Also, we believe that gathered factors due to the demotivation of students, it will beneficial for teachers to avoid them and try to make the educational process effective.
Автор
B.G Abzhekenova
A.K Meirbekov
DOI
https://doi.org/10.48081/JNFS7754
Ключевые слова
: demotivation reasons
EFL teaching
higher education
student
English
Год
2023
Номер
Выпуск 3
Посмотреть статью Посмотреть журнал
Толықтырылған шынайылықты физика пәнінің зертханалық жұмыстарында ұтымды қолдану әдістемесі
Аннотация
Бұл мақалада «Физиканы оқытуда толықтырылған шынайылылық арқылы интерактивті визуализацияны қолдану әдістемесі» докторлық диссертация шеңберінде әзірленген және физика пәнін оқытуға арналған зерттеу материалдары ұсынылуда. Электр, магнит және дыбыс сияқты ұғымдарды қарапайым көзбен көру мүмкін емес болғандықтан, оқушыларға физиканы үйрену өте қиын болады. Толықтырылған шынайылық сияқты дамып келе жатқан технологиялар физикадағы күрделі тұжырымдамаларды жаңадан оқып бастағандар үшін физикалық құбылыстарды көзге көрінетін және қолжетімді ету арқылы білім беруді оңтайлы етіп өзгерте алады. Біз толықтырылған шынайылық негізіндегі қосымша жүйесін ұсына отырып, онда аудио динамиктердегі көрінбейтін электромагнетизм құбылыстары туралы визуалды көрсетеміз және толықтырылған шынайылық технологиясының артықшылықтарын сандық және сапалық әдістер арқылы көрсете аламыз. Атап айтқанда, біз физика пәнін оқуды және пән барысында бірігіп білім алмасу әрекеттерін толықтырылған шынайылықты қолдана отырып сынай бағалаймыз. Біздің алған нәтижелеріміз көрсеткендей, толықтырылған шынайылықтың жалпы алғанда жаңалық әсерін қамтамасыз ете, физика пәнінен білім беруде толықтырылған шынайылықтың визуализациялары оқуға оң әсерлі болу мүмкіндігін ашамыз. Зерттеу барысында толықтырылған шынайлық оқушыларға физикалық құбылыстарлы түсінуге және үйренуге визуализация арқылы көмектесті. Сонымен қатар, толықтырылған шынайылық оқушылардың сыныптастарымен бірге оқытылуын жақсартатын оқу ортасын қамтамасыз ету арқылы ынтымақтастықта оқуды барынша жеңілдетті. Біз осы оқыту барысындағы әсерлерді талқылаймыз, сондай-ақ оқушылардың толықтырылған шынайылықпен өзара бірігіп оқуына оң әсер ететін факторларды анықтаймыз.
Автор
Арымбеков Бекен Сагатбекович
Туреханова Кундуз Моминовна
DOI
https://doi.org/10.48081/POLK7321
Ключевые слова
педагогика
білім беру
физика
толықтырылған шынайылық
электромагнетизм
Год
2023
Номер
Выпуск 3
Посмотреть статью Посмотреть журнал
DEVELOPMENT OF RESEARCH SKILLS OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS THROUGH READING ACADEMIC TEXTS
Аннотация
The relevance of the survey in the article is stipulated with the fact that research skills formed by reading scientific literature conduce to the enhancement of cognitive activity, independence and research personality of students, aimed at studying and cognition of new knowledge in the research process. The analysis of scientific literature and the collection of the necessary material is an essential part of any research; therefore, determining the ways of developing research skills through reading academic texts is an urgent problem. Nowadays the competitiveness of an advanced pro is defined not just by his tall capabilities within the proficient field, but also by the acquisition of research skills that are necessary for a graduate of the digital century. Searching for new strategies contributes to ensuring the quality of professional training of future foreign language teachers. Mastering research skills is a factor in refining the quality of professional training of future foreign language teachers and it is an essential condition for the current stage of development of higher pedagogical education. At the initial stage, any investigation commences with the scrutiny of the literature that contains a numerous quantity of academic texts on the topic of the research. However, students feel difficulties during working with specific and academic information. For instance: misconception of the general meaning of the scientific text, storage of vocabulary, incapability to analyze and summarize information, etc. In order to overcome these problems, we should teach students how to work with academic literature using a set of exercises for developing research skills. Research skills are considered as the acquisition of new knowledge, the selection of new material, analysis, generalization, and acquiring of any information on the research topic. The purpose of the survey in this article is to develop students’ research skills using a set of exercises based on reading academic texts. Keywords: research skills, components of research skills, informational component, the cognitive component, theoretical-cognitive component, academic texts, intensive reading, scanning reading, skimming reading, extensive reading, a set of exercises.
Автор
Mombekova M.M., Rapisheva Zh.D.
DOI
https://doi.org/10.48081/PZRH2503
Ключевые слова
Keywords: research skills, components of research skills, informational component, the cognitive component, theoretical-cognitive component, academic texts, intensive reading, scanning reading, skimming reading, extensive reading, a set of exercises.
Год
2023
Номер
Выпуск 3
Посмотреть статью Посмотреть журнал
БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРДЫҢ БІЛІМ БЕРУДІҢ ҚАЗІРГІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА ДАЙЫНДЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Аннотация
Мақалада болашақ педагог-психологтарды даярлау процесінде қазіргі технологияларды жүзеге асыру мәселесі кәсіби білім берудің маңызды бір стратегиялық бағыттарының бірі ретінде қарастырылған. Болашақ педагог-психологтардың білім берудің қазіргі технологияларын жүзеге асыруға дайындығын қалыптастыру бойынша ғалымдардың еңбектеріне ғылыми-теориялық тұрғыдан шолу жасалған. «Дайындық», «кәсіби дайындық», «педагог-психологтың кәсіби дайындығы», «кәсіби құзыреттілік» ұғымдары нақтыланған. Болашақ педагог-психологтың педагогикалық қызметке дайындық құрылымдары қарастырылып, сондай-ақ инновациялық қызметке дайындығының құрамдас бөліктері талданған. Зерттеуде қазіргі технологиялар ретінде цифрлық технологиялар басшылыққа алынған. Осыған орай цифрлық технологиялар туралы жалпы түсінік беріліп, білім берудегі маңызы айқындалған. Авторлар цифрлық технологияларды көрнекілікті қамтамасыз ететін электрондық жүйелерді пайдалануға негізделген оқу процесін ұйымдастырудың инновациялық тәсілі ретінде қарастырады. Оқыту сапасын сақтау және арттыру үшін, студенттің оқудағы олқылықтарды уақтылы жоюы үшін, педагог пен білім алушының өзара іс-әрекетін қамтамасыз ету үшін цифрлық білім беру технологияларын белсенді түрде енгізу қажеттілігі туралы айтылады. Студенттерді даярлаудағы цифрлық технологиялардың мүмкіндіктері айқындалған. Болашақ педагог-психологтардың білім берудің аталған технологияларын іске асыруға дайындығының өлшемдері мен көрсеткіштері зерделенген. Бүгінгі таңда жоғарғы мектептің оқу процесінде цифрлық технологиялардың жүзеге асырылу жағдайын анықтау мақсатында студенттерден алынған сауалнаманың нәтижелеріне талдау жасалған. Алынған нәтижелердің негізінде қорытынды жасалып, ұсыныстар берілген.
Автор
Нуркенова Г.Қ.1*
Маженова Р.Б.1
Данек Я.2
Асакаева Д.С.3
Айтжанова Р.М.1
DOI
https://doi.org/10.48081/TLEP1556
Ключевые слова
болашақ педагог-психологтар
дайындық
кәсіби дайындық
қазіргі технологиялар
цифрлық технологиялар
даярлау процесі
Год
2023
Номер
Выпуск 3
Посмотреть статью Посмотреть журнал
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА ЧЕРЕЗ ФОРМАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Аннотация
В статье представлены виды формативного оценивания и обзор практики исследования в действии. В своей практике учителя опираются на такие виды формативного оценивания, как самооценивание, взаимооценивание и оценивание учителем. Данная практика используется в преподавании и обучении естественных наук в Назарбаев Интеллектуальных школах. Учителя, анализируя опыт своей работы, транслируют его для коллег общеобразовательных школ. В представленном исследовании авторы фокусируются на формировании навыков высокого порядка через различные виды заданий формативного оценивания. Применение заданий на навыки высокого порядка развивает у учащихся умение понимать и применять в жизни и интегрировать между предметами полученные знания. Формирующая оценка, включая диагностическое тестирование, представляет собой определенный порядок оценивания, проводимый учителями в процессе обучения с целью изменения методов преподавания и учебной деятельности для улучшения успеваемости учащихся. Обычно это включает конструктивную обратную связь, как для ученика, так и для учителя, которая фокусируется на деталях содержания и результативности. В данном исследовании рассматриваются разные образцы формативного оценивания с критериями оценивания, дескрипторами и конструктивной обратной связью. Так же анализируется ответы учащихся через опросники и рефлексии урока.
Автор
Садыкова А. Ж.
Ишмухаметова А. М.
Исмаилова Г. М.
Искакова М. О.
DOI
https://doi.org/10.48081/BTIP1244
Ключевые слова
формативное оценивание
самооценивание
взаимооценивание
оценивание учителем
конструктивная обратная связь
навыки высокого порядка
Год
2023
Номер
Выпуск 3
Посмотреть статью Посмотреть журнал
КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ АДАМДАРҒА АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУ АРҚЫЛЫ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНДАҒЫ МӘСЕЛЕНІ ШЕШУІ
Аннотация
Бұл мақалада Корея Республикасында зейнеткер жасындағы адамдардың еңбек етуге қатысуын арттыру мақсатында егде жастағы адамдарға қосымша білім берудегі үкімет тарапынан қолдау тапқан жобасы туралы айтылады. Оңтүстік Кореяда халықтың көбею төмендеп, қартаю үдерісі дамыған сайын, еңбекке қабілетті халық саны азаю ел экономикасының тұрақты дамуыны кедергі келтіруде. Үкімет жұмыс жасайтын адам тапшылығын жою мәселесін шешу және әлеуметтік шығындарын қысқарту үшін бір жолы ретінде белсенді еңбек етушілер қатарына жасы егде тартқан және зейнетке шыққан адамдарды тұрақты жұмысқа тарту жолы арқылы қарастырып отыр. Мұндай жағдайда билік үшін егде жастағы адамдарды жаңа еңбек нарығының талаптарына сай біліктілігі мен дағдыларын арттыру, қайта даярлау маңызды саналады. Сондықтан да Оңтүстік Кореяда ересектерге білім беру - бұл мемлекеттің стратегиясы әрі нарық талабы. 2016 жылдан бері Сеул қаласында егде жастағыларды әлеуметтік қамсыздандыру мен оларға білім беруді қолдау бойынша жаңа бағдарлама іске қосылды. Ол Сеул 50+ бағдарламасы арқылы қаладағы түрлі кампустар мен қоғамдық орталықтардың кешенді инфрақұрылымынан, сондай-ақ әртүрлі бағдарламаларды қадағалайтын және мүдделі тараптардың қарым-қатынасын басқаратын қордан тұрды. Сондай ақ бұл іс шара орта буынның еңбекке араласу арқылы салауатты және белсенді әлеуметтік өмірі мен кәрілігін қолдау үшін де құрылған.
Автор
Б.Ж. Ташкенбаева
З.А. Серикбаева
Г.А. Тастемирова
DOI
https://doi.org/10.48081/JTCJ3179
Ключевые слова
қартаю үдерісі
егде жасатағыларға білім беру
егде жастағыларды жұмысқа тарту
қоғамдық өмірге қатысу
жеке даму
егде жастағыларды қайта даярлау
біліктілігін арттыру
Год
2023
Номер
Выпуск 3
Посмотреть статью Посмотреть журнал
АСТРОНОМИЯЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ ЗЕРДЕЛЕУДЕ ИНТЕРАКТИВТІ ВИЗУАЛИЗАЦИЯЛАУ
Аннотация
Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы создания интерактивной визуализации космического пространства с помощью мультимедийных технологий и программ с расширенными возможностями в обучении астрономии. Известно, что при изучении небесных тел приходится работать с объектами в пространстве, а это требует активизации трехмерного мышления, то есть мысленного преобразования объекта в трехмерную модель. В связи с этим возникает потребность в создании лабораторного практикума, позволяющего визуализировать особенности астрономических явлений с помощью мультимедийных технологий и изучать их в трехмерном пространстве с помощью компьютерных моделей. Путем оценки особенностей популярных интерактивных онлайн-приложений Solar System Scope, Google Sky, Sky Safari, Speaking Image и т.д. был проведен анализ и сформулирована эффективность их применения. В статье методами мультимедийных технологий изучены закономерности движения и конфигурации планет, их взаимное расположение и относительные размеры по отношению к Солнцу. Авторы предлагают визуализированные лабораторные работы: «Подвижная карта звездного неба», «Затмение Солнца и Луны», «Приливы и отливы», «Модель планетной системы». При выполнении лаботаторной работы «Модель планетной системы» на основе теоретических данных о планетах, можно доказать выполнение третьего закона Кеплера, путем расчета с помощью формулы и калькулятора и, расположенного в модели. Таким образом, в статье изложены методы интерактивной визуализации в изучении астрономических явлений на казахском языке. Аннотация. Мақалада астрономияны оқытуда жетілдірілген мүмкіндіктері бар мультимедиялық технологиялар мен бағдарламаларды пайдалана отырып, ғарыш кеңістігінің интерактивті визуализациясын құрудың проблемалық мәселелері қарастырылған. Аспан денелерін зерделеу кезінде кеңістіктегі объектілермен жұмыс істеуге тура келетіндіктен, үш өлшемді ойлауды белсендіруді, яғни үш өлшемді модельге ойша түрлендіруді талап ететіндігі белгілі. Осыған байланысты, мультимедиялық технологияларды пайдалана отырып, астрономиялық құбылыстардың ерекшеліктерін визуализациялауға және оларды компьютерлік модельдер арқылы үш өлшемді кеңістікте зерттеуге мүмкіндік беретін зертханалық практикум құру қажеттілігі туындады. Танымал интерактивті онлайн қосымшалардың мүмкіндіктерін бағалау арқылы Solar System Scope, Google Sky, Sky Safari, Speaking Image және т.б. талдау жүргізіліп, оларды қолданудың тиімділігі тұжырымдалды. Мақалада мультимедиялық технологиялардың әдістерін пайдалана отырып, планеталардың қозғалысы мен конфигурациясының заңдылықтары, олардың Күнге қатысты орналасуы мен салыстырмалы өлшемдері зерттелді. Авторлар, «Жұлдызды аспанның жылжымалы картасы», «Күн мен Айдың тұтылуы», «Тасу және қайту», «Планеталар жүйесінің моделі» сияқты визуалды зертханалық жұмыстарды ұсынады. «Планеталар жүйесінің моделі» визуалды зертханалық жұмысын орындаған кезде берілген теориялық мәліметтерге сүйеніп, модельде орналасқан формула мен калькулятор көмегімен Кеплердің үшінші заңының орындалуын дәлелдеуге болады. Осылайша, мақалада астрономиялық құбылыстарды зерделеудегі қазақ тілінде интерактивті визуализация әдістері сипатталған. Abstract. The article considers problematic issues of creating interactive visualization of outer space using multimedia technologies and programs with advanced capabilities in teaching astronomy. It is known that when studying celestial bodies, it is necessary to work with objects in space, which requires the activation of three-dimensional thinking, that is, the mental transformation into a three-dimensional model. In this regard, there was a need to create a laboratory workshop that allows us to visualize the features of astronomical phenomena using multimedia technologies and study them in three-dimensional space using computer models. By evaluating the capabilities of popular interactive online applications, an analysis of Solar System Scope, Google Sky, Sky Safari, Speaking Image, etc.was carried out and the effectiveness of their use was formulated. The article examines the regularities of the movement and configuration of planets, their location and relative dimensions relative to the sun using the methods of multimedia technologies. The authors present such visual laboratory works as "Moving map of The Starry Sky", "Solar and Moon eclipses", "Transfer and return", "Model of the planetary system". For example, when performing visual laboratory work" Model of the system of planets", based on the theoretical data provided, it is possible to prove the implementation of Kepler's third law using a formula and calculator in the model. Thus, the article describes methods of interactive visualization in the Kazakh language in the study of astronomical phenomena.
Автор
Тугелбаева Кулназия
Қаптағай Гүлбану Әлібекқызы
Байкадамова Лаура Сериковна
Жексенбі Мөлдір Манарбекқызы
Алдабергенова Аяулым Жолымбекқызы
DOI
https://doi.org/10.48081/TLTB5160
Ключевые слова
мультимедиялық технологиялар
ғаламшарлар
шырақ
визуализация
цифрлық білім беру
multimedia technologies
planets
light
visualization
digital education
мультимедийные технологии
светила
цифровое образование.
планеты
Год
2023
Номер
Выпуск 2
Посмотреть статью Посмотреть журнал
MODERN METHODS OF LIBRARY AUTOMATION
Аннотация
Organization of library work is related to such sciences as pedagogy, psychology, sociology, computer science, economics, cybernetics, linguistics. Integration with these scientific processes allows solving a number of problems of library work. Automation of library services and the use of modern software are necessary to increase efficiency and effectiveness. In addition, it is very important for libraries not only to have appropriate software and technologies, but also to be able to use them effectively. Library automation benefits both library staff and users, as it increases staff productivity and improves remote and timely delivery of up-to-date information to users. This article is mainly aimed at determining the relevance of using modern software for library automation. To achieve this goal, the document is divided into sections that highlight the relevance of library automation, and the main issues that should be considered when choosing software for libraries. Recommendations are made on the key factors that should prevail in order to achieve successful automation of library services through software. These recommendations will be useful to the future specialist as a methodological guide for his work on library automation.
Автор
Zh. B. Egeubaeva
A. K. Alzhanov1
DOI
https://doi.org/10.48081/QKOZ7457
Ключевые слова
library
software product
method
automation
Год
2023
Номер
Выпуск 2
Посмотреть статью Посмотреть журнал
FUTURE TEACHER’S FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES IN THE PROCESS OF MULTILINGUAL EDUCATION IN MODERN CONDITIONS
Аннотация
Currently, higher education institutions are facing new challenges, the purpose of which is to provide highly qualified specialists who have mastered not only professional knowledge, but also ready for intercultural communication in a multilingual world, independent problem solving, teaching subjects in two or more languages. For teacher training, we need a multilingual multicultural environment, design and implementation of new technologies. This article discusses the interpretation of the concepts of "competency " and "competence ", as well as the diversity of the proposed structures. The practical significance of the work is that the results obtained allow us to offer teachers of pedagogical universities scientifically -based recommendations for the formation of professional competencies of future teachers in the process of multilingual training.
Автор
N. Y. Pigovayeva
T. S. Kumar
R. Zh. Aubakirova
N. K. Sultanova
Zh. B. Sagnaeva
DOI
https://doi.org/10.48081/XVDB4099
Ключевые слова
competence
multilingualism
multilingual education
formation
Год
2023
Номер
Выпуск 2
Посмотреть статью Посмотреть журнал
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ СӨЙЛЕМЕЙТІН БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУДА АЛЬТЕРНАТИВТІ КОММУНИКАЦИЯНЫ ҚОЛДАНУ
Аннотация
Мақалада ерекше білім беруге қажеттілігі бар (бұдан әрі ЕББҚ бар) мектеп жасына дейінгі сөйлемейтін балалармен жұмыс жасауда альтернативті коммуникацияны қолдану тақырыбы қарастырылады. Балалардың тіл дамуының сензитивті кезеңі мектепке дейінгі шақ болғандықтан, балалардың тіл дамыту жұмысында логопед маманының өз жұмысында альтернативті коммуникация тәсілдерін қолдана білуі тиіс. Мақалада инклюзивті білім берудегі мектеп жасына дейінгі сөйлемейтін балалармен жұмыс жасаудағы қарым-қатынас жасаудың өзге альтернативті тәсілдерін қолдану, ЕББҚ бар балалардың қарым-қатынас жасаудағы сөйлеу орталықтарының бұзылыстарына байланысты қолданылатын әдіс-тәсілдерді таңдау мәселесі көтеріледі. Сөйлемейтін мектеп жасына дейінгі балалармен түзетушілік жұмыстың басты мақсаты өзара қарым-қатынас жасауға қажеттілігі аталынады. Мектеп жасына дейінгі сөйлемейтін балалармен альтернативті коммуникацияны қолдану арқылы олардың қоршаған адамдармен қарым-қатынас жасаудың мүнкіншілігі туып, өз қалаулары мен ойларын айту жолы болып табылады. Жалпы мақалада ерекше ЕББҚ бар балалармен жұмыс жасайтын педагогтердің баламен қарым-қатынас жасауда альтернативті коммуникация тәсілдерін ізденуін және оларды тиімді өз жұмысында қолдануы айтылады. Сонымен қоса, сөйлемейтін мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасаудағы альтернативті коммуникация түрлері көрсетіледі. Мақалада альтернативті коммуникация әдістерін мектеп жасына дейінгі сөйлемейтін балалармен жұмыс жасаудағы тиімділігі кестеде салыстырмалы түрде көрсетілген.
Автор
А. С Альмуханова
Г. К Алшынбекова
DOI
https://doi.org/10.48081/XERS8627
Ключевые слова
инклюзивті білім беру
ЕББҚ бар балалар
альтернативті коммуникация
қарым-қатынас
сөйлеу
Год
2023
Номер
Выпуск 2
Посмотреть статью Посмотреть журнал