Вестник ToU
Педагогическая серия
search Найти
PRE-SERVICE TEACHERS’ ACADEMIC INTEGRITY: CASE OF KAZAKHSTAN
Аннотация
The article reveals general rules and codes of academic integrity in pedagogical universities. The purpose of the study is to define the level of pre-service teachers’ academic integrity and the attitude of students towards it. The definition of academic integrity is given and based on the analysis of domestic and foreign literature, moreover, types of academic dishonesty are presented in the article. The research work contains the results of the survey of 68 respondents of the 3rd and 4th year students of the educational program “Foreign language: two foreign languages” of Pavlodar Pedagogical University on their attitude to academic integrity. The authors of the article carried out diagnostics of the level of pre-service teachers’ academic integrity in the learning process. Cronbach’s alpha coefficient was applied to check the reliability and internal consistency of the authors’ questionnaire. A Likert scale was utilized in the questionnaire according to the degree of agreement. SPSS Statistics software was used for statistical data processing. Overall, the survey indicates a low level of academic integrity in some points. After analyzing the items of the questionnaire, the authors of the study proposed certain rules that need to be prescribed in the codes, as well as to acquaint pre-service teachers with them in the learning process and during research work. Compliance with these rules or the code of academic integrity contributes to the formation of significant personal qualities of the future teacher in students.
Автор
Sh. Zh. Alimova
E. X. Ren
DOI
https://doi.org/10.48081/WJAF9881
Ключевые слова
academic integrity
code of academic integrity
pre-service teacher
plagiarism
disciplinary responsibility
questionnaire
Год
2022
Номер
Выпуск 4
Посмотреть статью Посмотреть журнал
РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР АРҚЫЛЫ ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІН БЕРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Аннотация
Мақалада колледж білімгерлерін отбасылық өмірге рухани құндылықтар арқылы даярлау туралы баяндалады. Сонымен қатар, мақалада тәрбие құндылығы ұғымына да терең талдау берілген. Автор мақалада рухани құндылықтар негізінде колледж білімгерлерін отбасылық өмірге даярлаудың кешенді бағдарламасын ұсынған. Бағдарламада педагогикалық-тәжірибелік жұмыс аясында білімгерлерді отбасылық өмірге дайындауға арналған «Отбасы тәрбиесі – рухани құндылықтар негізі»атты курстық бағдарламасы қарастырылған. Автор мақаласында қарастырылған басты мәселе отбасылық өмірге дайындау болғандықтан, отбасында тұлғаның рухани құндылықтарын қалыптастырудың негізі– тәрбие құндылығына да назар аударып, рухани құндылық тәрбиесі арқылы жастарды отбасылық өмірге даярлау және қазіргі қоғамда отбасы құндылығының мәніне тоқталады. Сонымен қатар, мақалада білімгерлерді отбасылық өмірге даярлаудың басты ұғымдары: тәрбие, оқыту мен дамыту, білім беру болғандықтан, ата-аналарды ұрпақ тәрбиесіне даярлауда педагогикалық-әдістемелік жағынан көмек көрсету– қажеттіліктердің бірі екендігі айтылады. Мақалада еліміздің әр өңірлеріндегі отбасында жұбайлардың ажырасу көрсеткіштері мен себептері дәлелді түрде беріледі. Рухани құндылықтар арқылы отбасы мүшелерінің рухани адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудың негіздері қарастырылады. Еліміздің болашағы жастарымызды отбасылық өмірге неғұрлым ертерек даярлай бастасақ, соғұрлым отбасы құндылығы мен беріктігі сақталып, бақытты балалар мен жан-жақты дамып қалыптасқан тұлғаларды тәрбиелеуге жағдай жасалады деген пікір беріледі.
Автор
Ибраимова Л.Н.
Құрмантаева С.Ж.
DOI
https://doi.org/10.48081/SJQI7622
Ключевые слова
отбасы
рухани құндылық
білімгер
салт-дәстүр
бағдарлама
халық
отбасылық өмір
ұлттық тәрбие
қыз
ұл
ата-ана
Год
2022
Номер
Выпуск 4
Посмотреть статью Посмотреть журнал
ҚАТЫСЫМДЫҚ ЖАТТЫҒУЛАР: ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ОҚУЛЫҚТАРҒА ТАЛДАУ
Аннотация
Бұл мақалада қатысымдық жаттығулардың зерттелуі мен олардың оқулықтарда берілуі қарастырылды. Мақаланың негізгі бөлімінде қатысымдық жаттығулар қарастырылған ғылыми еңбектер тақырыпқа сай зерделеніп, тіл үйренушілердің бір-бірімен қарым-қатынасқа түсіп, пікір алмасуында жаттығулардың қатысымдылығы үлкен рөл атқаратыны, қатысымдық жаттығулардың басты артықшылығы, қатысымдық жаттығулардың алатын орны айқындалды. Зерттеу нысаны ретінде тіл үйретудің А1 деңгейлі оқулықтары алынды. Қазақ, башқұрт тілдерін үйрету оқулықтары бойынша қатысымдық жаттығулар түрлері анықталды. Оқулықтарды талдауда Е.И.Пассовтың қатысымдық жаттығуларды топтастыруы, соның ішінде қатысымдық жаттығуды құрамына, тәсіліне, орындалуына қарай топтауы басшылыққа алынды. Қазақ, башқұрт тілдерін үйретуге бағытталған оқулықтарда қатысымдық жаттығулардың қамтылу деңгейіне салыстырмалы талдау жасалды. Нәтижелері кестелерде көрсетілді. Талдау қорытындылары бойынша қатысымдық жаттығулардың оқулықтарда қамтылуы әлде де біріздендіруді, жүйелеуді қажет ететіндігі анықталды. Жұмысымыздың қорытындылар мен тұжырымдар бөлімдерінде жалпы теориялық және ғылыми міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін педагогикалық зерттеудің аналитикалық әдістері қолданылды. Қатысымдық жаттығулар мәселесі бұрыннан зерттелгенімен, ол қазірдің өзінде өзекті мәселенің бірі болып қала береді. Себебі психология мен лингвистикаға байланысты коммуникативті жаттығуларды құрудың жаңа идеялары, ұстанымдары әлі де болса зерттеу, зерделеуді қажет етеді.
Автор
А. К. Курманова
DOI
https://doi.org/10.48081/KZWL2389
Ключевые слова
қатысымдық жаттығу
қатысымдық жаттығулар жүйесі
қатысымдық жаттығу түрлері
оқулық
ұстаным
Год
2022
Номер
Выпуск 4
Посмотреть статью Посмотреть журнал
ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос определения роли цифровой компетентности в процессе цифровой трансформации образования в Казахстане, освещена проблема формирования цифровых компетенций будущего педагога. Отмечено, что данная компетенция играет значительную роль в профессиональной компетентности педагога и развитии его профессионально-педагогической культуры. Цель работы – выявление уровня цифровой компетентности педагогов в Казахстане В статье использован компетентностый подход, метод проблемной подачи материала, анализ литературных источников, анкетирование с помощью программы Google Forms. В исследованиях цифровых компетенций педагогов можно выделить ряд научных подходов. В работе дан научный подход к вопросу оценки цифровой компетентности. В статье рассматривается вопрос определения роли цифровой компетентности в процессе цифровой трансформации образования в Казахстане, освещена проблема формирования цифровых компетенций будущего педагога. Отмечено, что цифровая компетентность играет значительную роль в профессиональной компетентности педагога и развитии его профессионально-педагогической культуры. В исследовании было выделено 4 вида цифровой компетентности педагогов, которые реализовывается в различных видах деятельности в информационной среде: информационная и медиакомпетентность, коммуникативная компетентность, техническая компетентность, потребительская компетентность. Сделаны выводы о необходимости преодоления разрыва между уровнем цифровых компетенций необходимым для цифровой трансформации образования, путем развития цифровых компетенций педагогов, привлекая для этого новые технологии обучения.
Автор
А.Ш. Балтынова
К.Р. Калкеева
Г.Г. Кантаева
DOI
https://doi.org/10.48081/FKPC2193
Ключевые слова
цифровая компетенция
цифровые образовательные технологии
дистанционное обучение
индекс цифровой компетентности
Год
2022
Номер
Выпуск 4
Посмотреть статью Посмотреть журнал
Актуальные проблемы преподавания физики на английском языке в педагогических высших учебных заведениях
Аннотация
В статье затронуты вопросы преподавания естественнонаучных дисциплин на английском языке в соответствующих специальностях вузов, в связи с чем даны мнения и пожелания, касающиеся трехязычного проекта. Рассмотрены четыре различных ситуации, связанные с формированием групп, изучающих основные дисциплины специальности Физика на иностранном языке. Первое – это студенты окончившие школы на казахском языке и имеющие соответствующий уровень по английскому языку и желающие изучать физические предметы на этом языке.. А второе – это студенты окончившие школы на русском языке и имеющие соответствующий уровень по английскому языку. Третье – это студенты, которые в школе физические дисциплины изучали на английском языке и имеют относительно хорошую подготовку в этом направлении. Четвертый случай-это те, кто не освоил в школе ни физику, ни английский язык. Опираясь на накопленный к настоящему времени опыт, а также изложенные выше методические особенности, мы предложили методические подходы к преподаванию физики на английском языке в высшей школе и дали следующие конкретные рекомендации. Данные предложения сделаны на основе опыта накопленного в этом направлении в ходе работы в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая и в Павлодарском педагогическом университете.
Автор
Д.Баймолда
М.Қ.Құлбек
Э.Ш.Анаева
DOI
https://doi.org/10.48081/WDZP2172
Ключевые слова
Ключевые слова: физические дисциплины, английский язык, методика, мнения, предложения, учебники, студенты.
Год
2022
Номер
Выпуск 4
Посмотреть статью Посмотреть журнал
Инклюзивное обучение школьников Казахстана в контексте их музыкального воспитания
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы и особенности инклюзивного обучения школьников в контексте современного музыкального воспитания. Автор обращает внимание на то, что происходящие реформы в сфере образования Казахстана, предъявляют новые требования к современному педагогу-музыканту. Одной из важнейших проблем в музыкально-художественном воспитании школьников становится «инклюзивное образование», которое до настоящего времени практически не являлось предметом специального научного изучения в педагогике музыкального образования Казахстана. В статье отмечается, что для многих педагогов музыки термин «инклюзивное образование» звучит пока непривычно, воспринимается как очередное западное влияние. И постепенно из явного сопротивления пассивное понимание учителя начинает переходить в активное. Осознание значимости музыкальной подготовки школьников Казахстана в условиях инклюзии поможет с ранних лет привить таким детям любовь к прекрасному. Именно искусство, музыка позволяют подрастающему поколению лучше понимать сложность мира и бытия. В статье подчеркивается, что именно музыка - один из наиболее доступных и увлекательных видов искусства для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), она направлена на развитие у них духовно-культурной сферы. На настоящий мoмeнт имеется неотложная потребность подготовки будущих специалистов-музыкантов для общения с детьми в условиях инклюзии средствами искусства. В практической части статьи рассматривается лечебное свойство музыки, педагогические подходы обучения музыке детей с ОВЗ. В заключении делается вывод о том, что музыкальное воспитание школьников в условиях инклюзии являeтся уникaльным средством формирования у таких детей значимых сторон мыслительной деятельности и творческих способностей, развития художественного отношения к существующему миру.
Автор
Калиакбарова Ляйля Тайтолеуовна
DOI
https://doi.org/10.48081/ZEWI8888
Ключевые слова
инклюзивное обучение
музыкальное образование
музыка
педагог-музыкант
искусство
дети с ограниченными возможностями здоровья
Год
2022
Номер
Выпуск 4
Посмотреть статью Посмотреть журнал
ҰЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ РЕФОРМАЛАУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТЕР БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ МӘСЕЛЕСІНЕ
Аннотация
Бұл жұмыс Ұлттық білім беруді реформалау жағдайында педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың тиімділігі мәселесіне арналған. Педагогтердің біліктілігін арттыру қосымша кәсіптік білім беру түрі ретінде қоғамда және білім беру саясатында болып жатқан өзгерістерге, педагогикалық ғылымдағы инновацияларға және педагогикалық практиканың қажеттіліктеріне ден қоюға арналған. Заманауи ғылыми әдебиеттерді шолуға сүйене отырып, авторлар қазіргі уақытта реформалардың кадрлық әлеуетін қамтамасыз ету үшін педагогтердің біліктілігін арттыру жүйесін жетілдірудің объективті қажеттілігі бар деп санайды. Автор ұлттық білім беруді реформалау жағдайында педагогтердің біліктілігін арттырудың әдіснамалық негіздерін әзірлеу үшін ғылыми алғышарттарға қарамастан, қазақстандық ғылымда ұлттық білім беруді реформалау жағдайында педагогтердің біліктілігін арттыру процесін ұйымдастырудың қағидаттары мен тәсілдерін ашатын зерттеулер көрсетілмегенін атап өтті. Білім беру жүйесіне жігерлі және білікті мұғалімдер қажет екендігі көрсетілген. Осыған байланысты, біліктілікті арттыру жүйесін жаңартудың өзектілігі шүбәсіз. Тыңдаушылар оқытудың негізгі мақсаттары оқыту мен тәрбиелеудің заманауи технологияларын, әдістерін меңгеруге деген ұмтылысын таңдағаны анықталды. Зерттеу нәтижелері тыңдаушыларда нормативтік-құқықтық, әдістемелік, психологиялық-педагогикалық және сабақты жоспарлауда қиындықтар басым болатындығын көрсетті. Қорытындылай келе, педагогтердің біліктілігін арттыру практикасы және заманауи педагогтің қазіргі жағдайдағы білім беру қызметіне дайындық дәрежесі туралы қорытынды жасалды.
Автор
Юношева Н.Ф.
Тулекова Г.М.
DOI
https://doi.org/10.48081/YOPV2150
Ключевые слова
педагогтер,
біліктілікті арттыру,
жетілдіру
оқыту мақсаттары
дайындық
практика
Год
2022
Номер
Выпуск 4
Посмотреть статью Посмотреть журнал
МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА STEM ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Стратегия развития образования Республики Казахстан ставит новые ориентиры перед системой школьного образования, направленные на интеграцию знаний и увеличение роли STEM - образования. В Постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 726, об утверждении национального проекта "Качественное образование "Образованная нация" излагается, что до 2025 года обеспечить долю основных и средних школ предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM для создания комфортной, безопасной и современной образовательной среды. На данный момент в организации учебного процесса учителями казахстанских школ использование интеграции дисциплин минимально. В ходе проведения опроса результаты помогли выявить основные преграды и проблемы учителей школ с внедрением STEM-подхода в образовании. У большинства преподавателей отсутствие понимания того, как интегрировать обучение STEM. Отсутствие соответствующих учебных материалов по STEM, учебников, руководств, справочников, литературы о STEM-образовании приводит к затруднению в поиске знаний для подготовки учебных материалов STEM. Целью данной статьи было проведение анализа опыта организации STEM обучения на всех уровнях образовательного процесса. В результате проведения анализа была построена методическая система STEM обучения, которая будет положена на основу подготовки универсального педагога STEM образования.
Автор
К. М. Мухамедиева
Г. Ш. Нургазинова
Р. А. Ельтинова
А. Ж. Асаинова
Д. Б. Абыкенова
DOI
https://doi.org/10.48081/UAFN5294
Ключевые слова
STEM образование
методическая система обучения
методы обучения
формы обучения
STEM технологии
Год
2022
Номер
Выпуск 4
Посмотреть статью Посмотреть журнал
ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аннотация
Образование детей с особыми образовательными потребностями и инвалидностью в общеобразовательных школах является важным вопросом для обсуждения во всем мире. Инклюзивное образование означает, что учащиеся должны не просто быть включены в обычные школы без внимания к качеству предоставляемого образования, но предполагает, что школы и учителя должны адаптироваться и изменить свои методы, чтобы удовлетворить потребности разнообразного ученического состава школы. Инклюзивное образование должно отражать способности, характеристики и особенности всех учащихся. В данной статье представлены результаты исследования отношения казахстанских учителей к инклюзии. Исследование проводилось посредством онлайн опроса в общеобразовательных школах г. Алматы и г. Астана. Выборка составила 1244 учителя начального и среднего образования. Для обработки результатов исследования применялись методы математической статистики: расчет среднего арифметического, стандартного отклонения и коэффициента Альфа Кронбаха. Общий коэффициент Альфа Кронбаха составил 0,67, что является хорошим показателем надежности. Анализ результатов выявил нейтральное отношение казахстанских учителей к инклюзии. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости системного и комплексного подхода к разработке и реализации инклюзивной политики, инклюзивной культуры и практики.
Автор
Аубакирова С.Д.
Жомартова А.Д.
DOI
https://doi.org/10.48081/FBAH6678
Ключевые слова
инклюзивное образование
отношение
учитель
Казахстан
дети с особыми образовательными потребностями (ООП)
общеобразовательные школы
Год
2022
Номер
Выпуск 4
Посмотреть статью Посмотреть журнал
ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЕМЫ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ
Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема, которая посвящена развитию профессиональных компетенций студентов исторических специальностей посредством практических занятий с применением приемов и технологий критического мышления. Таких как, прием «Знаю, хочу узнать, узнал», прием INSERT (чтение с пометками), создание мыслительных карт, прием Джигсо, технология «Write around». В педагогическом эксперименте участвовали студенты 3 курса Павлодарского педагогического университета, специальности «История». В ходе эксперимента были достигнуты следующие результаты: студенты овладели умением анализировать и синтезировать исторический материал, находить причинно-следственные связи между первоисточниками; обучающиеся научились строить умозаключения и логические цепочки с доказательствами из документов; на занятиях открыто выражали собственную позицию и опирались на факты, представленные в источниках. В статье приведены результаты опроса среди 37 студентов Павлодарского государственного педагогического университета. Анкетирование было проведено посредством приложения Whatsapp на основе платформы Google Forms. Анализ показал, что у студентов увеличился познавательный интерес к историческим источникам, благодаря использованию приемов и технологий критического мышления и разнообразию архивных документов. Полученные результаты позволяют выявить проблемы и проектировать дальнейшую работу на занятиях со студентами исторических специальностей.
Автор
Г. Б. Жакибаева
Г. Е. Отепова
А. Е. Каримова
С. Р. Масакбаева
А. Тасагил
DOI
https://doi.org/10.48081/QTAZ4359
Ключевые слова
методы критического мышления
педагогический эксперимент
архивные документы
студенты
современные образовательные технологии
профессиональные компетенции студентов
Год
2022
Номер
Выпуск 4
Посмотреть статью Посмотреть журнал